siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชวลเบสิกดอทเน็ต

ประวัติภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Visual Studio

ไวยากรณ์ทางวิชวลเบสิกดอทเน็ต

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ do

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

คลาสสตริง (String)

คลาสคณิตศาสตร์ (Math)

คลาสจัดรูปแบบ (Format)

คลาสวันที่ (Date/Time)

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การห่อหุ้ม

การรับทอดมรดก

พอลิมอร์ฟิซึม

อินเตอร์เฟซ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MS-SQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Visual STudio.NET 2010
วิชวลเบสิกดอทเน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VB.NET

  Counters free

    • ความหมายของภาษา VB.NET